Nyíracsád Önkormányzat

Projekt áttekintése

TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00012

„Bölcsőde építése Nyíracsádon”

 

 

Támogatás adatlapja

 

Alapadatok
Pályázó neve: NYÍRACSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: „Bölcsőde építése Nyíracsádon”
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-19-HB1 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Nyíracsád
Megítélt összeg: 202 976 282 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2020.05.08.
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Uniós társfinanszírozási ráta: 89 – ERFA
Projekt összköltség: 202 976 282 .- HUF
Megítélt támogatási összeg 202 976 282 .- HUF

 

 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

Nyíracsád Község Önkormányzata a meglévő óvoda épület telkén egy 2 csoportszobás 371, 59 m2-es bölcsőde épületet kíván kialakítani. Az építési telek enyhén lejtős terület, Nyíracsád község központjában frekventált helyen található. A beruházás a Bölcsődei fejlesztési program keretén belül kerül megvalósításra, pályázati forrás felhasználásával. Cél volt a mai kor igényeit kielégítő épület kialakítása, oly módon, hogy az gazdaságosan megvalósítható legyen és az üzemeltetés során ne rójon többlet terhet az üzemeltetőre.

 

A tervezési terület a meglévő óvoda telkén helyezkedik el. A Széchenyi utca felőli telekrészen kerül kialakításra a 24 férőhelyes, 2 csoportszobás új bölcsőde épület, amelynek tervrajza benyújtásra kerül a pályázathoz. A területen jelenleg egy használaton kívüli parkoló helyezkedik el, mely elbontásra kerül. Az óvoda parkoló szükséglete telken belül vagy önkormányzati tulajdonban álló szomszédos ingatlanon biztosítható. Az új bölcsőde épület megközelítése a Széchenyi utca felől történik. A szükséges telken belüli parkoló mennyiség biztosítható, melyből az egyik parkoló állás akadálymentes. A parkoló területe lehatárolásra kerül a közterülettől. Az épület komplex akadálymentesítése biztosított. A szabadon álló beépítési móddal kialakítható a gazdasági-, parkoló-, játszóterületek. Az épület a gazdasági udvara alacsony kerítéssel lehatárolásra került játszóudvartól. Az ételek főzése a telken álló meglévő óvodaépület konyhájában történik, majd onnan kerül átszállításra a bölcsőde épületébe. A bölcsőde épületében egy melegítőkonyha található a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A gazdasági útvonal a telek északi részén helyezkedik el. A nyersanyagok Széchenyi utca felől kerülnek kézikocsival beszállításra. A csoportszobák épületen belüli elhelyezésénél a játszókert csoportszobákból történő megközelíthetősége volt az elsődleges szempont. A telek méretéből adódóan a játszókert ideális helye a keleti oldalra került elhelyezésre. A terasz árnyékolása pergolával biztosított.

 

A településen a 2 év alatti korcsoport száma 2014-2017 között a demográfiai mutatók alapján emelkedő tendenciát mutat. 2017. évben a 0-2 év közötti korosztály száma 106 főre tehető. Az Önkormányzati feladatellátás teljes körű biztosításához 2017. évtől (jogszabályi kötelezettség) egy 2 csoportos bölcsőde működtetését fogja megvalósítani. A tervezett férőhely összesen 24 fő, így csoportonként 12 fő. Amennyiben igény mutatkozik rá, és a jogszabályok is lehetővé teszik, abban az estben a csoportok létszáma 14 fő-re is felemelkedhet. A 2018-as statisztikai adatok alapján a településen 443 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Ezek közül 186 gyerek Hátrányos helyzetű, míg 257 gyermek Halmozottan hátrányos helyzetű, amely nagyon magas aránynak mondható. A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításánál a szülők alacsony iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottsága és az elégtelen lakáskörülmények dominálnak. A hátrányos helyzetű gyerekek intézményi aránya megközelíti az 58%-ot, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jelenléte 33% körül mozog. Fontos, hogy a bölcsődének, mint a közoktatási intézménynek, rugalmas tevékenységrendszere által, új nevelési, pedagógiai kínálatával válaszolnia kell a társadalomban, illetve településszinten lezajló változásokra. Összességében elmondható, hogy nemcsak a településen, hanem az intézményekben is nagyon magas a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A sajátos nevelés igényű gyerekek száma is magas az intézményekben, és évről évre még magasabb számot fog mutatni, amelyről pontos adatokat az adatlapon találunk. A projekt keretében a bölcsőde leendő fenntartója, az önkormányzat célja, hogy a településen a szegény, leszakadt gyermekekre és családjaikra összepontosítva, a járás és településeinek hátrányos helyzetét az érintettek és az érdekeltek közös, összehangolt, tervszerű munkájával hosszú távon is javítsa. A projekt eredményeként egy hiánypótló szolgáltatás kerül bevezetésre, amely által hosszútávon mérhető módon javulnak a továbbtanulási esélyek és eredmények, kiemelt figyelemmel a szegénységben élő hátrányos és halmozottan hátrányos és roma gyermekekre. Javulnak és bővülnek a szolgáltatások olyanformán, hogy ennek eredményeként csökken a szegénység és kirekesztettség szintje és újratermelődése. Csökken a gyermekeket érő kirekesztés, a szegregáció, valamint az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. A szegregátumban lakó társadalmi csoportok közösségi kezdeményezésekbe történő bevonása révén javulnak a lakhatási körülményeik, a közösségi összejöveteleken való részvétellel javul a HH családok életminősége. A településen lévő óvodai férőhelyek majdnem 100 %-os kihasználtsága végett a 2,5 éves gyermekek felvétele az óvodákba nem lehetséges, így ezek a gyerekek továbbküldésre kerülnek a bölcsődei intézményhez.

Megvalósítás kezdete: 2020.07.01.
Megvalósítás vége: 2022.09.30.

 

 

2020.05.08.

Nyíracsád Község Önkormányzatát, mint pályázót a TOP-1.4.1-19-HB1 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 202 976 282 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

 

A projekt megvalósításával a bölcsődei ellátás fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében.

 

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó beruházás megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindul.

 

 

További linkek, információk:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/top-141-19-blcsdei-frhelyek-kialaktsa-bvtse–1

Skip to content